Λογγίτσι. Δεξιά στον ορίζοντα η Τσούκα (1473μ.) και στις πλαγιές της διακρίνονται τα Λεπιανά και η Κρετσίστα του δήμου Ασπροποτάμου.