Τα Βαρκά, νότια των Λεπιανών, στα ριζά της Τσούκας (1473μ.).