Τα Λεπιανά με τον ¶ϊ Βλάση στη νότια πλευρά της Τσούκας (1473μ.).