Πρασιά. Αριστερά τα Φουσιανά και δεξιά το Κυπαρίσσι με τους Μεταξάδες.