Στη νότια κοιλάδα του Προσηλιάκο (1861μ.) τα Γάβρινα.