Τα Καραγκούνικα δεξιά μας και απέναντι η Βαλεμίκα.